Stanovy

Stanovy občanského sdružení „World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia“

 

čl. I

Název, sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název občanského sdružení je: ”World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia” (dále jen ”sdružení”)

2. Sídlem sdružení je: Blešno 17; okr. Hradec Králové; 50346; Česká republika

3. Sdružení je právnickou osobou jako celek a působí na celém území České republiky a Slovenska. Sdružení se nečlení na organizační jednotky.

4. Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují chovatelé ptáků řádu hrabaví (Galliformes) a osoby a subjekty, které chtějí činnost sdružení podporovat. Je organizací členskou a vede evidenci členů. Sdružení je sekcí mezinárodní organizace World Pheasant Association se sídlem ve Velké Británii. World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia používá zkratku WPA CZ-SK, symbolem je mezinárodní znak WPA.

čl. II

Cíle a náplň činnosti

Cílem a náplní činnosti sdružení je zejména:

1. Spolupracovat s World Pheasant Association a zastupovat její zájmy v České republice a na Slovensku. Informovat členy sdružení o činnosti WPA a podílet se na jejích projektech.

2. Zlepšovat podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti členů sdružení. K tomuto účelu využívat nejnovějších vědeckých poznatků. Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.

3. Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů, zvláštní pozornost věnovat ochraně genofondu málo početných, ohrožených a kriticky ohrožených druhů ptáků řádu hrabaví (Galliformes).

4. Evidovat druhy a přibližné počty chovaných zvířat členů sdružení, zabezpečovat jejich kroužkování, značkování nebo případné čipování. Pomáhat členům vést registrační záznamy.

5. Organizovat pro členy sdružení přednášky, zájezdy, exkurze a návštěvy ostatních chovatelů.

6. Poskytovat členům i nečlenům sdružení odborné rady z oblasti chovu a ochrany ptáků řádu hrabaví (Galliformes).

7. Spolupracovat se státními orgány působícími v problematice chovu zvířat, s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a chovatelskými organizacemi.

8. Prosazovat chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody. Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborné články a podílet se na tvorbě odborných časopisů a publikací.

9. Získávat peněžní prostředky potřebné k plnění cílů sdružení.

čl. III

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba, chovatel i nechovatel, osoba sympatizující s cíli a činností sdružení, která chce činnost sdružení podporovat.

2. Zakládajícím členem sdružení je fyzická nebo právnická osoba, která se účastní 1. ustanovující schůze sdružení.

3. Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele nebo název firmy, adresu trvalého bydliště nebo sídlo firmy, datum narození případně IČO, možné telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/5 členů výboru. O čestném členství rozhoduje výbor sdružení stejným způsobem.

4. Členství zaniká
– doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
– rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
– vyloučením pro nezaplacení členských příspěvků
– úmrtím

5. Člen má právo
– účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován;
– účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
– podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

6. Člen má povinnost
– dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;
– sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce;
– platit členské příspěvky (čestní členové členské příspěvky neplatí)

7. Členské příspěvky při založení sdružení jsou stanoveny ve výši 500,– Kč. Výši členských příspěvků v následujících letech stanoví členská schůze. Čestní členové členské příspěvky neplatí.

Čl. IV

Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze rozhoduje zejména v těchto věcech:

a)  schvaluje změny stanov,

b)  volí a odvolává výbor sdružení,

c)  schvaluje zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)  určuje koncepci činnosti sdružení na další období,

e)  stanovuje výši členských příspěvků,

f)  schvaluje rozpočet sdružení na příští období,

g)  rozhoduje o vyloučení člena sdružení,

h)  rozhoduje o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Usnášeníschopná je, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do dvou měsíců ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná pokud se zúčastní minimálně 5 členů.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor. Výbor sdružení má pět členů. Členem výboru může být pouze člen sdružení. Funkční období člena výboru je dvouleté. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, registrátora a pokladníka.

5. Jménem sdružení jedná výbor. Za výbor podepisují vždy dva členové výboru současně.

Čl. V

Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, dotacemi či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

3. Pokladník je oprávněn v rámci běžného hospodaření nakládat s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč v každém jednotlivém případě. Majetkové hodnoty nelze sčítat. Vedení účetnictví a plnění daňových povinností zajišťuje výbor prostřednictvím třetích osob. Odměnu třetí osoby za uvedenou činnost, jakož i odměnu za činnost člena výboru, určuje členská schůze.

4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na výroční členské schůzi konané jednou ročně.

5. V případě zániku sdružení bude provedeno majetkové vypořádání. O majetkovém vypořádání rozhoduje členská schůze. Nebude-li při zániku sdružení tento orgán existovat, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem (§ 13 odst. 4 zák. 83/1990 Sb. v platném znění).

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy budou schváleny na zakládající členské schůzi. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.