Stanovy

Stanovy spolku „World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.“

 

Čl. I

Název, sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název: World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.

2. Sídlo: č. p. 752, 739 12 Čeladná

3. IČ: 227 50 223

4. World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.“ (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

5. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

6. Spolek jako celek působí na celém území České republiky a Slovenska a nečlení se na organizační jednotky.

7. Charakter spolku – ve spolku se sdružují chovatelé ptáků řádu hrabaví (Galliformes) a osoby a subjekty, které chtějí činnost spolku podporovat. Je organizací členskou a vede evidenci členů. Spolek je sekcí mezinárodní organizace World Pheasant Association se sídlem ve Velké Británii. World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s. používá zkratku WPA CZ-SK, symbolem je mezinárodní znak WPA.

Čl. II

Účel a cíle spolku

1. Účelem spolku je zejména:

a) Spolupracovat s World Pheasant Association a zastupovat její zájmy v České republice a na Slovensku. Informovat členy spolku o činnosti WPA a podílet se na jejích projektech.

b) Zlepšovat podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti členů spolku. K tomuto účelu využívat nejnovějších vědeckých poznatků. Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.

c) Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů, zvláštní pozornost věnovat ochraně genofondu málo početných, ohrožených a kriticky ohrožených druhů ptáků řádu hrabaví (Galliformes).

2. Základního účelu spolek dosahuje prostřednictvím těchto prostředků:

a) Eviduje druhy a přibližné počty chovaných zvířat členů spolku.

b) Zabezpečuje jejich kroužkování, značkování nebo případné čipování.

c) Pomáhá členům vést registrační záznamy.

d) Organizuje pro členy spolku přednášky, zájezdy, exkurze a návštěvy ostatních chovatelů.

e) Poskytuje členům i nečlenům spolku odborné rady z oblasti chovu a ochrany ptáků řádu hrabaví (Galliformes).

f) Spolupracuje se státními orgány působícími v problematice chovu zvířat, s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a chovatelskými organizacemi.

g) Prosazuje chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody.

h) Popularizuje chovatelskou činnost na veřejnosti, vydává odborné články a podílí se na tvorbě odborných časopisů a publikací.

i) Získává peněžní prostředky potřebné k plnění účelu spolku.

Čl. III

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, chovatel i nechovatel, která chce činnost spolku podporovat.

2. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele nebo název firmy, adresu trvalého bydliště nebo sídlo firmy, datum narození případně IČO, možné telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/5 členů výboru. O čestném členství rozhoduje výbor spolku stejným způsobem.

3. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

c) vyloučením pro nezaplacení členských příspěvků;

d) úmrtím;

e) zánikem spolku bez právního nástupce.

4. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován;

b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a od 18 let být do nich volen;

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

5. Člen má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;

b) sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce;

c) platit členské příspěvky (čestní členové členské příspěvky neplatí).

6. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 500,- Kč za rok, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Výši členských příspěvků stanovuje členská schůze. Čestní členové členské příspěvky neplatí.

Čl. IV

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze, jako orgán nejvyšší;

b) Výbor, jako kolektivní statutární orgán.

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.

3. Členská schůze rozhoduje zejména v těchto věcech:

a) schvaluje změny stanov;

b) volí a odvolává výbor spolku;

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období;

d) určuje koncepci činnosti spolku na další období;

e) stanovuje výši členských příspěvků;

f) schvaluje rozpočet spolku na příští období;

g) rozhoduje o vyloučení člena spolku;

h) rozhoduje o zániku spolku.

4. Zasedání členské schůze svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do dvou měsíců ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná pokud se zúčastní minimálně 5 členů.

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor.

7. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který má pět členů.

8. Členem výboru může být pouze člen spolku. Funkční období členů výboru je dvouleté. Člen výboru může být zvolen opakovaně.

9. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, registrátora a pokladníka.

10. Spolek zastupují vždy dva členové výboru současně.

11. Členská schůze nebo hlasování se může konat i korespondenční formou. Předseda nebo jednatel musí zaslat spolu s programem návrh usnesení a uvést termín pro zaslání stanovisek k tomuto usnesení. V případě korespondenční volební členské schůze se volí členové výboru přímo na členské schůzi. Počet přítomných členů se počítá dle zaslaných stanovisek od jednotlivých členů.

Čl. V

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, dotacemi či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

3. Pokladník je oprávněn v rámci běžného hospodaření nakládat s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč v každém jednotlivém případě. Majetkové hodnoty nelze sčítat. Vedení účetnictví a plnění daňových povinností zajišťuje výbor prostřednictvím třetích osob. Odměnu třetí osoby za uvedenou činnost, jakož i odměnu za činnost člena výboru, určuje členská schůze.

4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na výroční členské schůzi konané jednou ročně.

5. V případě zániku spolku bude provedeno majetkové vypořádání. O majetkovém vypořádání rozhoduje členská schůze. Nebude-li při zániku spolku tento orgán existovat, provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Tyto stanovy byly schváleny korespondenční formou dne 9. 4. 2016.

Ing. Jiří Mrnka

Stanovy WPA CZ-SK 2012 – 2016