OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY A PODPORA ZBYTKOVÝCH POPULACÍ KOROPTVE POLNÍ

Tento projekt je v současnosti jediným projektem WPA CZ-SK, který se zabývá našim původním druhem ptáka řádu hrabavých. Zároveň zahrnuje i péči o krajinu. Úpravou krajiny z hlediska potřeb koroptve polní (Perdix perdix) podpoříme mnoho rostlinných i živočišných druhů. Zlepší se také mimoprodukční funkce agroekosystémů a jejich celková stabilita. 

 

Fakta o zemědělské krajině a populaci koroptve polní:

 • Stav naší zemědělské krajiny se neustále zhoršuje.
 • Více než 85% zemědělské půdy v České republice je dnes pronajímáno.
 • Za posledních 10 let jsme stratili 20% polního ptactva.
 • Početnost zajíců a koroptví se pohybuje v jednotkách procent proti stavu před válkou.
 • Za poslední století vyhynulo 18 původních druhů (tedy 11%) denních motýlů.
 • Mezi základní negativní způsoby obhospodařování zemědělské krajiny patří především scelování polí do obrovských monokulturních lánů, používání stále větší mechanizace, nevhodné technologické a osevní postupy a značný nárůst používání pesticidů (především herbicidů a insekticidů) a umělých hnojiv.
 • Chybná zemědělská dotační politika Evropské unie. 

 

Cíle projektu:

 • Na vybraných územích obnovit multifunkční zemědělskou krajinu
 • Podpořit stávající populace koroptve polní 

 

Způsob dosažení:

Péče o krajinu a způsob obhospodařování agroekosystémů.

 • Obnovení krajinotvorních prvků (cesty, remízy, polní cesty, solitérní stromy, mokřady, …)
 • Zlepšení způsobů obhospodařování agroekosystémů a to v souladu s dlouhodobě udržitelným hospodařením
 • Péče o koroptve polní
 • Vyhlášení oblastí chovu koroptve polní ve spolupráci s mysliveckým sdružením
 • Péče a podpora stávajících populací koroptve polní
 • Vypouštění koroptve polní 

 

Pokud jste tedy nespokojeni se stavem naší krajiny a přírody, podpořte tento projekt. S dobrovolníky budeme spolupracovat při terénních pracech (výsadba dřevin, následná ochrana výsadeb, péče o krajinnou zeleň, zakládání a revitalizace krajinotvorních prvků, …). Všichni lidé se mohou zapojit finanční podporou a šířením informací o tomto projektu.

Velmi se těšíme na spolupráci s lidmi, kterým není stav naší krajiny lhostejný a kteří chtějí přispět ke změně. 

 

Na projektu spolupracujeme s World Pheasant Association (WPA) a organizací Naše společná krajina z. s., která řídí projekt ČIŘIKÁNÍ

 

Koordinátor projektu v ČR a SR:

Ing. Jiří Mrnka

e-mail: j.mrnka@wpacz-sk.com