Vážení dárci,

 

velmi si vážíme vaší podpory ve formě darů, které jste našemu občanskému sdružení věnovali v minulém roce. Činnost občanského sdružení World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia je do jisté míry přímo závislá na věcných i finančních darech a proto doufáme, že nám zůstanete nakloněni i v roce letošním.

 

Naší snahou je chovat se hospodárně a spravovat naše finanční prostředky maximálně efektivně. V roce 2013 se nám podařilo celý provoz našeho sdružení financovat z finančních prostředků členů, kteří jsou ochotni mimo členských příspěvků vynakládat další finanční prostředky na chod sdružení a tvorbu reklamních materiálů. Jsme si ovšem vědomi, že s tím jak se naše činnost rozšiřuje a počet projektů pomalu vzrůstá, nebude možné ani základní chod sdružení financovat pouze z těchto zdrojů.

Informace o hospodaření WPA CZ-SK v roce 2013:

Peníze z vašich darů jsme v loňském roce použili pouze na tyto tři účely.

a)     5000 Kč jsme vynaložili na spolufinancování konference European Conservation Breeding Group (ECBG) a členské schůze WPA CZ-SK. Více o této úspěšné akci si můžete přečíst v článku z Fauny – World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK) hostila 17. European Conservation Breeding Group (ECBG) meeting.

b)     13106 Kč – 500 Euro jsme odeslali na účet ECBG zřízený za účelem shromáždění finančních prostředků pro platbu na vytvoření genetického markeru bažanta Edwardsova. Vytvoření tohoto markeru bylo nezbytnou podmínkou pro práci s populací tohoto druhu v ex situ. Celková částka 11 000 Euro se podařila  ECBG sehnat a genetický marker byl vytvořen.

c)     7500 Kč jsme vynaložili na dovoz čistokrevných bažantů zlatých kroužkové série 5000 ze západní Evropy. Dovezli jsme 21 bažantů zlatých s. 5000 a podařilo se nám položit základ chovu čistokrevných bažantů zlatých v České republice a na Slovensku, proto jsme možnost dárcovství po dosažení našeho cíle v tomto projektu ukončili.

Na co budeme vynakládat finanční prostředky v tomto roce:

a)     Našim cílem je část našich bažantů Edwardsových nechat testovat na čistokrevnost a příbuznost, tak jak je popsáno v našem projektu: „Záchranný projekt bažanta Edwardsova“. Náklady na test jednoho bažanta budou přibližně 70 Euro.

b)     V letošním roce se poprvé zúčastníme jedné z našich největších výstav na výstavišti v Lysé nad Labem – Náš chov 2014 v termínu od 09.10.2014 – 12.10.2014. Pokusíme se jako vždy maximálně redukovat nutné výdaje, na druhou stranu se budeme snažit zaujmout kvalitně připravenou expozicí a maximálně kvalitně připravenými propagačními materiály, což bude vyžadovat určité finanční prostředky. Všichni jste srdečně zváni, navštivte náš stánek a naši expozici.

c)     V přípravě máme další projekt, který bude naším prvním projektem s naším domácím druhem hrabavých – koroptví polní (Perdix perdix). Tento projekt bude nepochybně naším nejsložitějším a nejkomplexnějším projektem. Mimo obrovské náročnosti na čas a práci bude tento projekt náročný i finančně. Vedle financování z vlastních zdrojů a darů se pokusíme na projektu spolupracovat s obcemi a získat finanční prostředky z dotací.

Vynakládání našich finančních prostředků můžete průběžně sledovat na našem transparentním účtu u FIO banky. Číslo účtu: 2800315149/2010 

 

Děkujeme za vaši přízeň i štědrost.                                                                                      

Za WPA CZ-SK předseda Ing. Jiří Mrnka