Program záchrany hlucháňa hôrneho na Slovensku

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) Linnaeus, 1758 patrí medzi najväčšie kurotvaré vtáky. Vyskytuje sa v dospelých lesoch, najmä ihličnatých, no i v zmiešaných ihličnato-listnatých lesných krajinách. Dáva prednosť rozsiahlym lesom, v ktorých nie je vyrušovaný ľudskými aktivitami a lesom s dostupnosťou potravy na vresoviskách a v podraste. Je plachý a žije skryto, pozorovať ho možno najskôr na začiatku jari pri toku. Potravu si hľadá od jari do jesene zvyčajne na zemi a v zime na stromoch. Jeho rozšírenie sa v rôznej intenzite rozprestiera takmer po celej palearktickej oblasti.

Tetrao_urogallus_Rila_Bulgaria_Stefan_Avramov_03

Tokajúci samec hlucháňa. Autor: Stefan Avramov, Bulharsko, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tetrao_urogallus#/media/File:Tetrao_urogallus_Rila_Bulgaria_Stefan_Avramov_03.jpg

Najjužnejšie sa vyskytuje v Pyrenejách a v Bulharsku. Jeho areál siaha cez centrálnu a severnú Európu ďalej na východ cez Sibír po Mongolsko a Čínu. Avšak na východnom a západnom okraji areálu výskytu sa zaznamenáva značné zmenšenie areálu, ktoré vyúsťuje do lokálneho vyhynutia a postupnej roztrieštenosti zostatkových populácií.

Podobný populačný trend prebieha aj na Slovensku. Už viac rokov sa zaznamenáva rapídny pokles stavov a zánik tokanísk. Hlavnou príčinou je intenzívna ťažba dreva na rozsiahlych územiach či už z dôvodu boja proti podkôrnemu hmyzu alebo z iných dôvodov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky spracovala za účasti viacerých spoluautorov Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 – 2022, v ktorej sa pojednáva o všetkých aspektoch súvisiacich s biológiou, výskytom a ochranou druhu. Opisuje doterajšie zabezpečenie ochrany a navrhuje opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia.

V súvislosti so vznikom Programu záchrany hlucháňa hôrneho na Slovensku a jeho propagáciou vzniklo video Miznúci svet hlucháňa, ktoré si môžete stále pozrieť.

Pre potreby WPA CZ-SK Spracoval Zdenko Figura